Vin­ný sklep

oblíbené mís­to

Schrat­ten­berg im Weinviertel

Ve vin­ném sklíp­ku, který jsme s otcem postavili, propo­jením  tří starých vin­ných sklepů, nabízíme prohlíd­ky a ochut­návky v krás­né klenuté rotundě, pro 6 až 20 osob.

Pro náh­led si vychut­ne­jte naši 3D prohlíd­ku – klikněte sem!

REGION

Severový­chod­ní Dol­no­rak­ouská oblast Wein­vier­tel v okolí Schrat­ten­ber­gu má celosvě­tově jedinečné pod­mínky pro výrobu mimořád­ných šumivých vín. Zák­la­dem je souhra kon­ti­nen­tál­ního pod­nebí, hlubokých hlin­itých a sprašových půd, které jsou vel­mi výživné a vápe­naté, jakož i kon­stant­ní proudy vzduchu.

NAŠE VINOHRADY

Naše vinařství obdělává 3 ha vinic. Naše hlavní odrůdy jsou Welschries­ling a Chardon­nay. Kom­plexní péče o vin­nou révu je pro nás vel­mi důležitá.

RUČNÍ SBĚR

Výhrad­ně ruční sběr je zák­la­dem pro ele­gan­ci našich sektů.

VYBRANÝ MOŠT

Při lisování hroznů dělíme mošt na něko­lik částí. Používáme pouze první část moštů. Zaruču­jeme tak nejvyšší kvalitu.

LAHVOVÁNÍ SEK­TŮ

Po prvním kvašení v nere­zovém tanku přidáme násle­du­jící rok do výsled­ných zák­lad­ních vín cukr a kvas­nice a poté plníme do lahví.

TRADIČNÍ METO­DA

Při kvašení v láhvi rozloží kvas­nice cukr na oxid uhličitý a alko­hol. Tlak v láhvi se zvýší na 6 barů — vytvoří se šumivé víno.

SKLADOVÁNÍ

Šumivé víno lze naz­vat „Sek­tem“, pokud je skladováno po dobu min. 9 měsíců „na kvas­nicích“. Naše sek­ty ukládáme do vin­ného sklepa a záměrně je necháváme na kvas­nicích po dlouhou dobu, pro­tože se stanou per­livější a kré­movější. Kvas­nice je zároveň udržu­jí stále čer­stvé. Doba zrání: 1 — 8 let.

SETŘÁSANÍ KVAS­NÝCH KALŮ

Chcete-li setřást kvasinky do hrd­la láhve, je tře­ba láhve umístit do setřásacího pul­tu a každý den pootočit lahví o 1/6 po dobu 2 až 3 týd­nů. Část je také stro­jově setřepávána.

DEGORZÁŽ

Odstře­lení kvas­ných kalů. Kvasinky odstraníme otevřením lahve hrdlem dolů, přičemž kvas­ni­cový nános vys­třelí. Poté přidáme likér. Láhev uza­vřeme přírod­ním korkovým uzávěrem a drátěným košíkem.

VIN­NÝ SKLEP

Ve vin­ném sklíp­ku, který jsme s otcem postavili, propo­jením tří starých vin­ných sklepů, nabízíme prohlíd­ky a ochut­návky v krás­né klenuté rotundě, pro 6 až 20 osob.

SEK­TKELLEREI MADL

Těšíme se na Vaši návštěvu!