Tipy

Skladování, servírování & uzavírání

SKLADOVÁNÍ

Doporuču­jeme, abyste naše sek­ty skladovali na chlad­ném (8–18° Cel­sius) a tmavém místě. Můžete také uklá­dat šumivé víno ve svis­lé poloze. Nelze očeká­vat pok­les tlaku.

OTEVŘENÍ

Doporuču­jeme otevřít naše šumivé víno asi 20 min­ut před pitím. Šumivé víno pak začne rozví­jet svou vůni.

TEPLOTA

Při teplotě  8° C se pěkně otevře buket. Vy a vaši hosté poté získáte plný zážitek.

SKLENICE

MADL-Sekt chut­ná skvěle ze sklenic na bílé víno, pro­tože v těch­to sklenicích se může opti­mál­ně rozvi­nout buket. Sekt v úzkých sklenicích tzv. flét­nách se může rozví­jet příliš málo a ve sklenicích na čer­vené víno se příliš vypařu­je. Doporuču­jeme násle­du­jící nebo vel­mi podob­né sklenice:

  • např. Sklenice na bílé víno Zal­to nebo
  • např. Sklenice na šam­paňské Riedel

OPTI­MÁL­NÍ PERLENÍ

Skleničky na sekt by měly být zdrsněny na dně sklenice. Ten­to „per­lící bod“ umožňu­je snad­nější uvolňování kyseliny uhličité. To zajišťu­je opti­mál­ní chuťový zážitek. Tak­to chut­ná nejlépe šumivé víno. Tuto službu nabízíme našim zákazníkům zdarma.

Co dělat, když šumivé víno ve skleni­ci neperlí?
Skleni­ci čistěte hlavně hork­ou vodou a octem a vel­mi malým množstvím saponá­tu. Vezměte prosím na vědomí, že zbytky čis­ticího prostřed­ku ve skle brání tvor­bě per­lení. V tom­to pří­padě doporuču­jeme skleni­ci oplách­nout hork­ou vodou nebo octem a dobře je osušit. Poté by mělo šumivé víno při nalévání pěkně per­lit. Pokud to nefun­gu­je hned, opaku­jte ten­to postup.

Snoubení pokr­mů a sektů

Naše různé druhy sek­tů se výborně snoubí s pokrmy. Vyzk­ouše­jte náš Schreten­perg-Sekt Cuvée Trock­en s tradičním Vídeňským řízkem, nebo podáve­jte MADL-Sekt Brut Nature s asi­jsk­ou kuchyní a náš MADL-Sekt Rosé extra suchý s Císařským trhancem. Nechte se inspirovat sym­boly na štítcích.

V pod­statě platí:

Šumivé víno vyrobené pouze z bílých hroznů
• jako aper­i­tiv a k  lehčím jídlům, jako např s mořský­mi plody, ryba­mi, bílým masem a sýrem

Šumivé víno z mod­rých hroznů (bílé a čer­vené cuvée a rosé)
• se sil­ný­mi pokrmy, jako např Vepřové a hov­ězí maso, tmavá drůbež, pikant­ní sýry a s asi­jsk­ou kuchyní.

Doporuču­jeme Vám pít sekt k různým pokr­mům. Vytvořte si mimořád­né kom­bi­nace chutí — vy a vaši hosté budete ohromeni!

UZÁVĚR NA SEKT – udrží tlak v láhvi a zabrání vyprchání.

K opě­tovné­mu uza­vření již otevřené láhve sek­tu doporuču­jeme použít naše uzávěry MADL. Výborně těs­ní a snad­no se čistí.

Zad­ní etike­ta- cen­né informace

Rak­ouské šumivé víno: Vyrobeno v Rak­ousku z rak­ouských hroznů alko­holovým kvašením. Min­imál­ní doba skladování „na kvas­nicích“ 9 měsíců.

Méth­ode Tra­di­tion­nelle: zna­mená kla­sick­ou meto­du kvašení  v lahvi nebo také nazý­vanou Méth­ode Champenoise.

Ruční setřásání zna­mená: Kvasinky byly setře­se­ny do hrd­la láhve ručně v setřásačích pul­tech. Úsilí: 20 — 25 úchytů/láhev.

Doba zrání posky­tu­je infor­ma­ce o charak­teru šumivého vína. Šumivá vína do 2 let jsou vel­mi svěží a ovoc­ná. Od doby skladování 3 roky je více kré­mových tónů.

Datum degorzáže (L.deg.) Posky­tu­je infor­ma­ce o tom, kdy bylo šumivé víno odd­ěleno od kvasinek. Naše šumivá vína jsou vhod­ná k dlouhodobé­mu skladování a v průběhu let se skvěle vyvíjejí.

Síra chrání šumivé víno před pří­pad­ným kažením a udržu­je ovoc­nost. V našich šumivých vínech je ve vel­mi malém množství.

Pře­jeme vám hod­ně zážitků při pití a samozře­jmě jsme vám k dis­pozi­ci pro další dotazy a informace!