OCHUT­NEJ + NAKUP

Kost- & Kauf­tage und ab Hof-Verkauf

Ab Hof-Verkauf nach Vere­in­barung und ver­schiedene Kost- & Kauf­pakete erwarten Sie!

Ve vin­ném sklíp­ku, který jsme s otcem postavili, propo­jením  tří starých vin­ných sklepů, nabízíme prohlíd­ky a ochut­návky v krás­né klenuté rotundě, pro 6 až 20 osob.

OCHUT­NEJ A NAKUP

Pro­bieren und kaufen Sie unsere aus­geze­ich­neten Sek­te in unserem Sek­tkeller. Die Kost- & Kauf-Tage find­en quar­talsmäßig statt.
Aus Platz­grün­den ersuchen wir um Ihre Anmel­dung. Fra­gen Sie uns per­sön­lich nach den näch­sten Termin.

Dauer ca. 90 Minuten
Kosten: Auf die Sek­t­proben laden wir Sie gerne ein
Ort: Sek­tkeller „Schreten­perg“, A‑2172 Schrat­ten­berg, Kel­ler­gasse Dritteln/Neubau

Šumivé zážitky KLASIK

Obec­né infor­ma­ce o výrobě šumivého vína
Prohlíd­ka sklepu
Ochut­náv­ka 5 vzorků sek­tů v rotundě s chlebem a sýrem
Trvání: cca 1,5 — 2 hodiny
Velikost skupiny: 6 — 12 osob
Cena: 25,00 EUR na osobu

Šumivé zážitky EXKLUSIV

Šumivé zážitky EXKLUSIV
Podrob­ný výk­lad o výrobě šumivého vína
Prohlíd­ka sklepu
Ochut­náv­ka součas­ného sor­ti­men­tu a exk­luzivních sek­tů v rotundě s “koordi­no­vaným šumivým občerstvení“
Trvání: při­b­ližně 3,5 — 4 hodiny
Velikost skupiny: 6 — 12 osob
Cena: 75,00 EUR na osobu

MADL — SPECIAL

To tu ještě neby­lo! Pro „šumivé zrůdy“, kteří hleda­jí neobyče­jný zážitek.
Degustaci přizpů­sobíme vašim osob­ním zájmům.

Možný­mi hlavní­mi tématy degus­tace mohou být:

• Cuvée-Spe­cial všech­ny ročníky
• Růžové sekty
• Sek­ty zra­jící 6 let a více
• Sek­ty před rokem 2009
• Sek­ty zahrnu­jící 4 dekády (1989, 1990, 2000, 2010)
• Porovnání sek­tů s nebo bez dozážního likéru nebo odbourání kyselin
• Snoubení pokr­mů a sektů

Trvání: při­b­ližně 3,5 — 4 hodiny
Velikost skupiny: 6 — 12 osob
Nák­la­dy: po konzultaci

Vešk­eré prode­jní a degus­tační akce se kon­a­jí ve vin­ném sklíp­ku „Schreten­perg“.

We need your con­sent to load the con­tent of Google Maps.

Mit dem Klick auf den Dienst wer­den durch den mit uns gemein­sam Ver­ant­wortlichen Google [Google Ire­land Lim­it­ed, Irland] der Kar­ten­di­enst Google Maps angezeigt, auf Ihrem Endgerät Skripte geladen, Cook­ies gespe­ichert und per­so­n­en­be­zo­gene Dat­en erfasst. Damit kann Google Aktiv­itäten im Inter­net ver­fol­gen und Wer­bung ziel­grup­pen­gerecht ausspie­len. Es erfol­gt eine Datenüber­mit­tlung in die USA, diese ver­fügt über keinen EU-kon­for­men Daten­schutz. Weit­ere Infor­ma­tio­nen. Weit­ere Infor­ma­tio­nen find­en Sie hier.